HOT CAPPUCINO

IDR 15 K

HOT CHOCOLATE

IDR 15 K

HOT COFFE LATTE

IDR 15 K

HOT GREEN TEA

IDR 10 K

HOT LEMON TEA

IDR 12 K

HOT MILO ORIGINAL

IDR 15 K

HOT ORANGE

IDR 15 K

HOT TEA

IDR 7 K

HOT TEA TARIK

IDR 12 K

HOT TEA TAWAR

IDR 5 K

KOPI TUBRUK

IDR 7 K

HOT CAPPUCINO

IDR 13 K

hot Chocolate

IDR 15 K

hot green tea

IDR 15 K

hot lemon tea

IDR 10 K

hot milo

IDR 15 K

hot orange

IDR 15 K

hot tea manis

IDR 7 K

hot tea tarik

IDR 10 K

hot tea tawar

IDR 5 K

kopi tubruk

IDR 9 K

HOT Cappucino

IDR 13 K

HOT Milo

IDR 15 K

HOT ORANGE

IDR 15 K

HOT Teh Manis

IDR 7 K

HOT Teh Tarik

IDR 10 K

HOT CAPPUCINO

IDR 13 K

HOT CHOCOLATE

IDR 15 K

HOT GREEN TEA

IDR 10 K

HOT LEMON TEA

IDR 10 K

HOT MILO

IDR 11 K

HOT ORANGE

IDR 15 K

HOT TEA

IDR 7 K

HOT Tea TARIK

IDR 10 K

HOT TEA TAWAR

IDR 5 K

KOPI TUBRUK

IDR 9 K